Thomas Instituut te Utrecht (Tilburg University)

Home > News > Day of Studies at the Thomas Instituut: Our Lord

Day of Studies at the Thomas Instituut: Our Lord

On 12 April 2013 the Thomas Instituut te Utrecht organised a day of studies about the last publication by prof. Ferdinand de Grijs (1931-2011): Onderzoekingen in het katholieke geloof over Jezus Christus - ’Searchings within the catholic faith about Jesus Christ’. It was a succesfull event attended by sixty people.
ONZE HEER

Studiebijeenkomst over de Onderzoekingen in het katholieke geloof over Jezus Christus van Ferdinand de Grijs.

In 2010 en in 2011 publiceerde priester en systematisch theoloog Ferdinand de Grijs twee boeken over Onze Heer Jezus Christus. Het eerste boek draagt als ondertitel Onderzoekingen in het katholieke geloof over Jezus Christus. Daarmee bepaalt De Grijs de aard van de inhoud van beide boeken; hij is niet op zoek naar wie Jezus was, maar hij zoekt naar de betekenis van ons geloof in Hem als de Christus, als de Levende, als Onze Heer. Tegelijkertijd ontsnapt het boek aan gebruikelijke indelingen als spiritualiteit, dogmatiek of geloofsonderricht. Uit de reacties van lezers is dan ook op te maken dat het interessant zou zijn om over beide boeken het gesprek aan te gaan, en te peilen wat de betekenis ervan voor geloof, kerk en theologie zou kunnen zijn.

De Grijs heeft testamentair het verzoek vastgelegd dat na zijn overlijden het gesprek niet zou gaan over zijn persoon. Dat wordt dan ook niet het karakter van deze bijeenkomst. Het Thomas Instituut is veel dank verschuldigd aan zijn stichter, en de theologen die bij Ferdinand de Grijs gepromoveerd zijn eveneens. Die dank kreeg de vorm van een ingespannen en gezamenlijke reflectie op de beide boeken die hij kort voor zijn sterven - op 10 augustus 2011 - aan de openbaarheid prijs gaf.

De bijeenkomst vond plaats in de grote zaal van het Arinsinstituut te Utrecht.

Na opening van de middag door dr. Henk Schoot, directeur Thomas Instituut, sprak prof. dr. Herwi Rikhof, over "wat de lijdende Heer is overkomen van de kant van God. Vervolgens reflecteerde dr. Harm Goris over Het eschaton tussen tijd en eeuwigheid. Er werd kort gereageerd op beide bijdragen.

Na een pauze vervolgde prof. dr. Jozef Wissink de middag met een bijdrage getiteld: Die zal komen om te oordelen levenden en doden. F.J.A. de Grijs over het laatste oordeel. Daarna was het woord aan prof. dr. Gijsbert van de Brink: Zit er beweging in? F.J.A. de Grijs over de (rooms-katholieke) Kerk als vindplaats van geloof.
De middag werd besloten met een lezing door dr. Henk Schoot, getiteld: De verrijzenis van Christus als grenservaring.

Na wederom wat reacties en enkele slotopmerkingen werd de middag besloten met de mogelijkheid om bij een drankje verder met elkaar van gedachten te wisselen.

SPREKERS
Prof. dr. J.B.M. Wissink is emeritus hoogleraar Praktische Theologie van de Faculteit Katholieke Theologie.

Prof. dr. H.W.M. Rikhof is emeritus hoogleraar Systematische Theologie van de Faculteit Katholieke Theologie

Prof. dr. G. van den Brink is bijzonder hoogleraar voor het Gereformeerd Protestantisme en hoofddocent systematische theologie aan de Vrije Universiteit.

Dr. H.J.M.J. Goris is docent systematische theologie aan de Faculteit Katholieke Theologie.

Dr. H.J.M. Schoot is directeur van het Thomas Instituut te Utrecht en hoofddocent systematische theologie aan de Faculteit Katholieke Theologie.


Ferdinand de Grijs: Onze Heer

Onze Heer. Onderzoekingen in het katholieke geloof over Jezus Christus, Nijmegen: Valkhof Pers, 2010 (ISBN 978 90 5625 333 2)

Onze Heer. Deel 2: De gedachtenis van lijden, dood en verrijzenis van Jezus Christus, Nijmegen: Valkhof Pers, 2011 (ISBN 978 90 5625 360 8)

De boeken zijn te bestellen bij de uitgever:
-mail: Valkhofpers
-telefoon: 024-3607250
.
.
.
.