Thomas Instituut te Utrecht (Tilburg University)

Home > News > De Rationibus Fidei - a new translation

De Rationibus Fidei - a new translation

Recently Henk Schoot has published a new translation of Aquinas' De Rationibus Fidei in dutch. This book is the third volume of the series Vertalingen van het Thomas Instituut te Utrecht.
Henk Schoot's publication contains the text in latin, a dutch translation als well as an introduction and annotations, both also in dutch.

In de latere middeleeuwen vond er in toenemende mate een uitwisseling plaats tussen joden, moslims en christenen. Tot dan hadden zij elkaar vooral veroordeeld. Maar ondanks boekverbrandingen, gedwongen bekeringen en vervolgingen, begonnen geleerden van de drie godsdiensten geïnteresseerd te raken in de overtuigingen van de ander. Wijsgeren en theologen gingen andere talen aanleren, zoals het Hebreeuws, het Arabisch en het Grieks. Thomas van Aquino (1224/5-1274) schrijft enkele werken waarin hij overtuigingen van andersgelovigen bespreekt. Daaronder behoort het hier vertaalde 'Rekenschap van het geloof'.
Een voorzanger of cantor uit Antiochië, legt de toen al vermaarde Dominicaan opvattingen voor van moslims, joden en oosters-orthodoxe christenen. Het betreft bezwaren tegen de leer van de kerk van het Westen over de Drie-eenheid, en over de menswording, het lijden en sterven van Jezus Christus. Ook de eucharistie, het vagevuur en het fatalisme komen ter sprake. Aan het begin ontwerpt Thomas een aantal beginselen voor het gesprek met andersgelovigen. In zijn antwoord op de bezwaren toont Thomas zich vervolgens een meester in het helder en kort formuleren van de overtuigingen van zijn kerk. Zijn toon is weliswaar onverbloemd, maar respectvol en zakelijk. Binnen het geheel van Thomas' oeuvre neemt 'Rekenschap van het geloof' een unieke positie in. Het werkje kent zelfs na bijna 740 jaar nog een verrassende actualiteit.

The full title is:
Thomas van Aquino, Rekenschap van het geloof [Antwoord op bezwaren van moslims, joden en oosterse christenen] voor de Cantor van Antiochië. De Latijnse tekst, ingeleid, vertaald en geannoteerd door Henk J.M. Schoot, Meinema (Zoetermeer) 2003